ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εκπόνηση Μελετών

Η Gramms Energy και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών εφαρμογής εγκαταστάσεων κτιρίων του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας.

Οι Μελέτες εφαρμογής αφορούν τις εξής βασικές κατηγορίες:

  • Μελέτη εγκατάστασης θέρμανσης - κλιματισμού
  • Μελέτη εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτη βιομηχανικής εγκατάστασης

Μετά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και πριν την έναρξη της κατασκευής του κτηρίου, εκπονούνται οι απαραίτητες Η/Μ μελέτες εφαρμογής.

Οι μελέτες εφαρμογής αποτελούν την συνέχεια των μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας, καθώς περιλαμβάνουν επιπρόσθετα στοιχεία, αναγκαία για την κατασκευή, όπως:

  • Σχέδια κατόψεων και διαγράμματα όπου ενσωματώνονται και τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις του ιδιοκτήτη
  • Τεύχη περιγραφών και προδιαγραφών των εγκαταστάσεων
  • Λεπτομέρειες που βοηθούν στην υλοποίηση της κατασκευής
  • Τεύχη προϋπολογισμού κατασκευής έργου

Στόχος της εκπόνησης των μελετών εφαρμογής είναι να έχει ο ιδιοκτήτης στα χέρια του μια πλήρη μελέτη, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να συλλέξει και να αξιολογήσει, με αντικειμενικά κριτήρια, τις προσφορές των εμπλεκόμενων συνεργείων.

Η μεθοδολογία και οι ενέργειες βάσει των οποίων πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση η εκπόνηση μιας μελέτης, είναι:

  • Ο επιμερισμός των διαφόρων μελετών σε μια ομάδα μηχανικών με σημαντική εμπειρία, αναλόγως της ειδικότητας.
  • Η καθιέρωση υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών για τα τελικά παραδοτέα, προκειμένου η ποιότητα της εργασίας να ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη.
  • Η χρήση ειδικού λογισμικού ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.