ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ενεργειακή Αναβάθμιση Χώρων

Ενεργειακή Μελέτη κτιρίων

Βελτίωση Ποιότητας Ζωής + Ενεργειακή Αποδοτικότητα  

Τι θέλουμε να πετύχουμε με μια Ενεργειακή Μελέτη;

Τον έλεγχο και την αξιολόγηση της απόδοσης του Ενεργειακού σχεδιασμού

Τι καθορίζει μια Ενεργειακή Μελέτη;

Καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και οι κατηγορίες για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων.

Energy Study - Ενεργειακή Μελέτη

Και γιατί είναι πλέον απαραίτητη; Ποιος ο σκοπός της;

Ο σκοπός της, αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό (ΘΨΚ), φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων.

Η Gramms Energy, επιτυγχάνει αυτό το σχεδιασμό μέσω του ενεργειακού σχεδιασμού του κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, με την ενσωμάτωση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλων σύγχρονων μεθόδων ενεργειακής απόδοσης

Η σύγχρονη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής αποδοτικότητας για τη σωστή Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου σας συνίσταται, με βάση τα παρακάτω:

α) τα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου
β) την εγκατάσταση θέρμανσης και παροχής ΖΝΧ, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των θερμομονώσεών τους,
γ) την εγκατάσταση κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των θερμομονώσεών της,
δ) το φυσικό και μηχανικό αερισμό, που μπορεί να περιλαμβάνει και την αεροστεγανότητα
ε) την εγκατάσταση γενικού φωτισμού
στ) το σχεδιασμό, τη θέση και τον προσανατολισμό του κτιρίου, περιλαμβανομένων των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών
ζ) τα παθητικά και υβριδικά ηλιακά συστήματα και την ηλιακή προστασία,
η) την παθητική θέρμανση και το δροσισμό
θ) τις κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες σχεδιασμού εσωτερικού κλίματος
ι) τα εσωτερικά φορτία