ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ


Ενεργειακη Αποδοση

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ

Αναλαμβάνουμε άμεσα και γρήγορα την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ενεργειακό πιστοποιητικό) για το ακίνητό σας σε περίπτωση μεταβίβασης, ενοικίασης, πώλησης ή ένταξης στα προγράμματα του ΕΣΠΑ - "Εξοικονομώ κατ' οίκον".

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι πλέον υποχρεωτικό και εκδίδεται σε περιπτώσεις πώλησης / μίσθωσης (για κτίρια πάνω από 50m2).

Σκοπός του είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και να παρουσιάζει πόσο αποδοτικό ενεργειακά είναι το υπό μελέτη κτίριο/διαμέρισμα. Με βάση την ετήσια εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ενέργειας, το κτίριο κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία με κλίμακα από το Α (χαμηλή κατανάλωση) μέχρι Η (υψηλή κατανάλωση).

Περιπτώσεις που απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Από 9/01/2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1.  Σε περίπτωση αγοράς - πώλησης κτηρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να ολοκληρωθούν τα οριστικά συμβόλαια.
 2. Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης ( και όχι ανανέωση υφισταμένων συμβάσεων μίσθωσης) άνω των 50 m2 όλων των κατηγοριών και χρήσεων που εμπίπτουν στο
 3. Από 09/07/2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ κατά τη νέα μίσθωση τμημάτων κτηρίου που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Τι πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης στον Επιθεωρητή για να γίνει η επιθεώρηση?

Α’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Κτίρια που η οικοδομική άδεια είναι πριν το 1983

 1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας ( για κτήρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό)
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το 1981)
 5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 6. Αριθμός κτηματολογίου
 7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει
 8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, Διεύθυνση, ΔΟΥ, Τηλέφωνο)
 9. Το Συμβόλαιο του ακινήτου

Β’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Κτίρια που η οικοδομική άδεια είναι μετά το 1983

 1. Άδεια Οικοδομής
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης
 5. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 6. Αριθμός Κτηματολογίου
 7. Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει
 8. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).
 9. Το συμβόλαιο του ακινήτου.
 10. Στην περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετου/Ημιυπαιθρίου χώρου θα χρειασθεί αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια πολεοδομία για τη ρύθμιση του χώρου.