ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Τα προτεινόµενα µέτρα ΕΞΕ ιεραρχούνται σε:

  • Μέτρα διαχειριστικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού
  • Μέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης
  • Μέτρα βραχυπρόθεσµης απόδοσης
  • Μέτρα µεσοπρόθεσµης απόδοσης

Μελετώντας τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στο κάθε κτίριο ξεχωριστά,
θα παρατηρήσουμε τι διαφορά θα κάνει η εφαρμογή μιας σειράς μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (ΜΕΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

  • Μόνωση του κτιριακού κελύφους - Εξοικονόμηση ενέργειας(%): 33-60%
  • Θερμομόνωση οροφής, πυλωτής - Εξοικονόμηση ενέργειας(%): 10-35%
  • Εγκατάσταση Ενεργειακών Παραθύρων - Εξοικονόμηση ενέργειας(%): 10-25%
  • Εγκατάσταση νέων συστημάτων Θέρμανσης