ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η διαδικασία αδειοδότησης των Επενδύσεων έχει αλλάξει ριζικά με τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων από αρχές του 2014.

Με τη νέα Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων μπορούμε πλέον να λειτουργήσουμε ως υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων και να συμβάλλουμε καθοριστικά στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, και των καθυστερήσεων που διαχρονικά αντιμετώπιζαν οι υποψήφιοι στρατηγικοί επενδυτές.

Ο Επενδυτικός Νόμος τροποποιείται κατά καιρούς και σήμερα ισχύει ο 4242/14.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Η Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, όπως καθορίζονται από τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, στις οποίες διαφοροποιείται το ποσοστό ενίσχυσης.

Τα ποσοστά της επιδότησης κυμαίνονται από 15% μέχρι 45%

 • Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ
 • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 250.000 ευρώ
 • Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000 ευρώ
 • Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000 ευρώ

Τρία είδη ενισχύσεων

Τρία είναι βασικά είδη ενισχύσεων από τα οποία μπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος επενδυτής με δυνατότητα συνδυασμού αυτών.

Αναλυτικά οι ενισχύσεις:

 1.  Φορολογική απαλλαγή: Απαλλαγή από 10 έως 12 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.
 2. Επιχορήγηση: Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Ενδεικτικά επιδοτούνται:

 • Ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 3 αστέρων, Μονάδες Τουρισμού Υγείας,  Κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας, Θεματικά Πάρκα
 • Μεταποιητικές μονάδες (βιομηχανίες και βιοτεχνίες αγροτικών προϊόντων, τροφίμων, μετάλλων, φαρμάκων, κ.α.), Μονάδες Logistics
 • Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις (Θερμοκήπια, Κτηνοτροφικές μονάδες κ.α.)
 • Τηλεπικοινωνίες, Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Μονάδες Ανακύκλωσης