ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επιδοτήσεις Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η Gramms Energy είναι πάντα ενημερωμένη για τα ενεργά και αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα και αναλαμβάνει:

  • Μελέτη βιωσιμότητας επένδυσης
  • Επιλογή βέλτιστου επιδοτούμενου προγράμματος του επενδυτικού σχεδίου
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης υπαγωγής
  • Διοίκηση & Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

Η Gramms Energy παρέχει την επιστημονική υποστήριξη στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει και να ιεραρχήσει τις τοπικές ανάγκες, να περιγράψει τη διαδικασία ωρίμανσης έργων / επενδυτικών δράσεων και τέλος να συνδέσει τα έργα / επενδυτικές δράσεις με τις υφιστάμενες – κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης.

Πλεονέκτημα της  Gramms Energy αποτελεί η ολοκληρωμένη υπηρεσία που παρέχει κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων τόσο σε επίπεδο διαχείρισης – παρακολούθησης (Σύμβουλος Διαχείρισης), όσο και σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης για τη βέλτιστη εξειδίκευση και προσαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος (Τεχνικός Σύμβουλος).

Το φάσμα υπηρεσιών που προσφέρεται καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές:

  • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Έργων Υποδομής
  • Αξιολόγηση Έργων και Προγραμμάτων
  • Σχέδια Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
  • Σχέδια Προβολής – Προώθησης Πολιτιστικού και Τουριστικού Αποθέματος

Η εταιρία δύναται να παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης Έργων σε ΟΤΑ, Επιμελητήρια, Ομοσπονδίες, Οργανισμούς, Σωματεία και γενικότερα φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

  • Σχεδιασμός Έργων – Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων
  • Διαχείριση Τεχνικών Έργων